Jump to content
  • Aktuální cíle darů

Když osoba blízká nestačí


Recommended Posts

Hlavní město Praha

Městská poticíe hl. m. Prahy

Útvar řešení přestupků UCU

Korunní 98

LOL 00 Praha 10

V Brně 10. března 2011

Ing. Jan Vébr

IC:60363916

Potácelova ].860/50

63600 Brno

x Čj.: MPÚCÚÚŘP-36567/20II/7 ze dne 9.3\'2011

věc: VÝZVA k podání vysvětlení a k sepsání zápisu o podání vysvětlení dle

$ L]. odst. ]. zákona č. 553/].991 Sb. \' o obecní policii

Výzvou Čl \': upÚcÚÚŘp-zasal/zgtt/t ze dne 09. 03. 2011 vyzýváte osobu oprávněnou

k jednání, aby se tato dostavila dne 31. 03\' 2077 v době od 7:15 do 17:30 hodin k

jednání na Útvar řešení přestupků Úseku celoměstských útvarů Městské policie hl\' m.

Prahy, KorunnÍ 98, Praha 10 - Vinohrady, přízemí vpravo, k podáni vysvětleni a k

sepsání zápisu o podání vysvět1eni, k objasnění skutečnosti dů1ež1tých pro odha1ení

pachate1e přestupku proti bezpečnosti a p1ynu1osti provozu na pozemních

komunikacích, podle 5 22 odst. 1 písm. f) bod 4 zákona č. 200/1990 Sb.\' o

přestupcích, ve znění pozdějších předpisů\'

Přestupek popisujete jako překročení nejvyšší dovo1lné rychlosti stanovené

zvláštním právním předpisem nebo dopravní značkou v obci o méně než 20 km/h nebo

mimo obec o méně než 30 km/h tím, že \'\'v místě, kde byla nejvyšší dovolená rychlost:

70 km/h, by1a Údajně naměřena rych1ost: 85 km/h, po odečtu odchylky měřen:_ skutečná

rychlost:. 82 km/h\" .

Dále píšete, že přestupek byl odhalen dne 17\'2\'2071 7:28 hod1n, v Praze 5, v u1ici

tunel Mrázovka, směr Strahovský tunel, ev. č. přestupku g/1452189, spáchaného s

vozidlem to v. zn.: Audr, registrační značky (státní poznávací značky): BZH9757.

Jako osoba oprávněná k jednání, Vám tímto sdě1uji nás1edné zjištění:

. Řidič předmětného vozidla, dle jeho sdě1ení, v udaném čase na s1užební cestě

řešit zažívací problém, který buď způsobi1a potravina, která unikla České

obchodní inspekci z dohledu do distribuční sítě, anebo chřipková nákaza, což

ve svém důsledku způsobilo zvýšený vnitřní t1ak na svěrákové svaly konečníku

řidiče \'

. Tento Ve Snaze neznečistil jak sebe, tak i vnitřní prostor vozidla hledal

místo, kde by tegá1ním způsobem mohl vyřešit svůj problém. Tunel Mrázovka ani

Strahovský tunel, vzh1edem ke své konstrukci nejsou Zrovna vhodné 1okatrty

pro řešení tohoto zce1a 1idského problému a studený pot na čele řidiče

(předpokládán, že roz1išovací schopnosti Vaše technického záznamového

Zařízení tuto skutečnost též zaznamenala) oznamova1 blížící se termín

konečného řešení.

Proto řidič v zoufalé snaze zachovat svoji lidskou důstojnost přestat

kontrolovat rychlost řízeného vozidla s tím, že prokazate1ně neohrozr1 jiné

účastníky silničního provozu se zoufa1e snažil dosáhnout nejbližší čerpací

Stanice, kde předpokládal, Že problém vyřeší a stalo se tak. Tuto skutečnost

jste 1rstě ve svých záznamech schopní též dohledat\'

Po vyřešení prob1ému d1e výše uvedeného předpokladu dále řidič pokračova1

v plánované cestě, aniž by prokazate1ně páchal přestupky proti bezpečnosti a

p1ynutosti provozu na pozemních komunikacích, podle § 22 odst. 1 písm. f) bod

4 zákona č\' 2o0l1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jelikož lidská důstojnost je ústavou chráněný zájem, žádán Vás tímto, abyste

vyhodnoti1i přestupek v intencích s 28 zákona 40/2009 sb.

K osobě pachatele uvádím, Že využívám možnosti danou mi § 11 odst. 4 zákona č.

553/1991 Sb., o obecní policii.

Z důvodu hospodárnosti řízení považuji toto písemné podání vysvětlení za

dostačující a proto Se omlouvám z jednání nařízeného na den 31.3\'2011 v době od

7:15 do 17:30 hodin na Útvar řešení přestupků Úseku celoměstských útvarů Městské

policie hl. m\' Prahy, Korunní 98, Praha ].0 - Vinohrady, přízemí vpravo.

V dokonalé Úctě

Ing. Jan Vébr

Digitálně podepsal lng. Jan Vébr

DN: c=CZ, l=Brno Potácelova 50,

ou=P1 23453, cn=lng. Jan Vébr,

serialNum ber=P I 23453

Datum: 201 1 -03.10 07:16:04 +01 \'00\'

{67

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...