Jump to content
Gargamell

Nájemní smlouva

Recommended Posts

Nevíte někdo jak je to? Pokud pronajímám řekněme objetk. Smlouva jse sepsána na dobu určitou. Doba ale vypršela už v roce 2005. Byl sepsán návrch na dalších 5 let ale ten nikdy nebyl podepsán. Něco mi říká, že v takovémto případě se jede jakoby na dobu neurčitou..... Jak se teď dané osoby "zbavim". Díky

Share this post


Link to post
Share on other sites

Proč by měla jet na dobu neurčitou?

Smlouva by jela dál za stejných podmínek (tedy rozhodně ne na dobu neurčitou!!) pouze tehdy, pokud byste ani jeden nekonali, čili dali najevo, že vám to tak vyhovuje. Což asi pokus o uzavření nové smlouvy není (pokud to dobře chápu). Je docela velkej rozdíl, k jakým účelům to pronajímáš, ale začal bych výzvou k vyklizení objektu.

[upravil dne 10.1.08 Ferin007]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Z těchto informací mi vyplývá, že byla nájemní smlouva na dobu určitou, která skončila v r.2005. Teď jde o to, zda v té smlouvě byla nějaké ustanovení o dalším pronájmu, či prostě nájemní vztah zanikl s ukončením platnosti ve smlouvě. Pokud tam nic nebylo a od té doby nebylo podepsáno další ujednání (prodloužení, nová smlouva...) oběma stranama, tak nájem není platný, tudíž objekt je obýván neoprávněně. Pokud tam ale bylo nějaké ujednání o automatickém prodloužení, tak se musí vycházet z něj a to může být buď další časové období, nebo i doba neurčitá, ale pokud tu smlouvu nedělal žádněj amatrér, tak dneska už snad jen hlupák dává smlouvy na dobu neurčitou, spíše se volí doba určitá s přednostním právem prodloužení doby pronájmu v případě bezproblémového placení apod.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Původně zaslal: Hhonza

Z těchto informací mi vyplývá, že byla nájemní smlouva na dobu určitou, která skončila v r.2005. Teď jde o to, zda v té smlouvě byla nějaké ustanovení o dalším pronájmu, či prostě nájemní vztah zanikl s ukončením platnosti ve smlouvě. Pokud tam nic nebylo a od té doby nebylo podepsáno další ujednání (prodloužení, nová smlouva...) oběma stranama, tak nájem není platný, tudíž objekt je obýván neoprávněně. Pokud tam ale bylo nějaké ujednání o automatickém prodloužení, tak se musí vycházet z něj a to může být buď další časové období, nebo i doba neurčitá, ale pokud tu smlouvu nedělal žádněj amatrér, tak dneska už snad jen hlupák dává smlouvy na dobu neurčitou, spíše se volí doba určitá s přednostním právem prodloužení doby pronájmu v případě bezproblémového placení apod.

:bojim To, že je objekt obýván neoprávněně, nemusí být vůbec pravda, a to i "bez smlouvy". Za určitých okolností (jak už sem psal výš) by totiž platila původní "vypršená" smlouva. K tomu by ale bylo asi potřeba znát mnohem víc podrobností.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nene, v té původní smlouvě nic o dalším nájmu není. Prostě skončila v roce 2005. Pronajímatel sepsal stejnou smlouvu na dalších 5 let. Druhá strana si smlouvu vzala s tím, že se na ní podívá a pak dojde k podepsání. K tomuto tedy nedošlo. Je mi ale divné proč to. Přece pokud pokud si najímám prosotry, kde provozuji restauraci a nechci o ně přijít, tak si takové věci hlídám. Už vidim zase ty její slzy, když se milé paní naznačí, že končí....Tak jsem právě přemýšlel, jestli v tom není třeba zájem nájemce aby se nová smlouva na dobu určitou zametla pod kobereček. Ale nic jsem nevymyslel...

Share this post


Link to post
Share on other sites

To Ferin 007: Jo info je málo....

To Gargamell: Proč to nepodepsala nevím, když to sám nabídnul pronajímatel. Ale úmysl bych v tom moc nehledal, teda spíš si nedovedu představit čím je to pro ně prospěšnější. Jinak rozhodně tím, že to nepodepíše, tak se z toho nestane smlouva neurčitá, rozhodně se nemusíš bát vyjeb**í ze strany nájemce, spíš by šlo udělat opak, vyjeb*t s ním.

Share this post


Link to post
Share on other sites

No dříve bylo v dané zákonem že se smlouva prodlužuje vždy o stejnou dobu jako původní pokud ani jedna strana smlouvu nevypoví, nebo nějak nezmění po dohodě s druhou stranou, a to v roce 2005 myslím ještě platilo, ale to nevím přesně. Pak došlo ke změně zákona a toto ustanovení už tam není, takže kdo má smlouvu na dobu určitou musí vždy podepisovat prodloužení, nebo jako to máme my, to je smlouvu a automatickém prodlužování dané smlouvy.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Původně zaslal: Gargamell

Nevíte někdo jak je to? Pokud pronajímám řekněme objetk. Smlouva jse sepsána na dobu určitou. Doba ale vypršela už v roce 2005. Byl sepsán návrch na dalších 5 let ale ten nikdy nebyl podepsán. Něco mi říká, že v takovémto případě se jede jakoby na dobu neurčitou..... Jak se teď dané osoby "zbavim". Díky

No celkem jednoduše, je to smluvní vztah a ten se řídí občanským zákoníkem, který říká:

Skončení nájmu

§ 676

(1) Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se pronajímatel s nájemce jinak.

(2) Užívá-li nájemce věci i po skončení nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá návrh na vydání věci nebo na vyklizení nemovitosti u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za týchž podmínek, za jakých byla sjednána původně. Nájem sjednaný na dobu delší než rok se obnovuje vždy na rok, nájem sjednaný na dobu kratší se obnovuje na tuto dobu.

§ 677

(1) Zrušit nájemní smlouvu sjednanou na neurčitou dobu lze, nedojde-li k dohodě pronajímatele s nájemcem, pouze výpovědí.

(2) Nájemní smlouvu lze vypovědět při nájmech pozemků patřících do zemědělského půdního fondu nebo lesního půdního fondu5) v jednoroční lhůtě, a to ke dni 1. října běžného roku; při nájmech jiných nemovitostí v tříměsíční lhůtě, při nájmu movitých věcí v jednoměsíční lhůtě.

§ 678

Ustanovení o výpovědní době, vyklizení a odevzdání platí pouze tehdy, není-li smlouvou nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak.

§ 679

(1) Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv, byla-li pronajatá věc předána ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užívání, anebo stane-li se později - aniž by nájemce porušil svoji povinnost - nezpůsobilou ke smluvenému nebo obvyklému užívání, stane-li se neupotřebitelnou anebo bude-li mu odňata taková část věci, že by tím byl zmařen účel smlouvy.

(2) Jsou-li místnosti, které byly pronajaty k obývání nebo k tomu, aby se v nich zdržovali lidé, zdraví závadné, má nájemce toto právo i tehdy, věděl-li o tom při uzavření smlouvy. Práva odstoupit od smlouvy se nelze předem vzdát.

(3) Pronajímatel může kdykoli odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu pronajatou věc nebo trpí-li užívání věci takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda. Nejde-li o byt nebo nebytový prostor, může pronajímatel také odstoupit od smlouvy, jestliže nájemce, ač upomenut, nezaplatil splatné nájemné ani do splatnosti dalšího nájemného, a je-li tato doba kratší než tři měsíce, do tří měsíců, nebo jestliže s ohledem na pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu je třeba pronajatou věc vyklidit.

:papa:papa:papa

Share this post


Link to post
Share on other sites
Původně zaslal: Gargamell

Tak to zní celekm jasně. Díky. Jen jestli to platí už to platilo už v roce 2005.

[upravil dne 10/1/08 Gargamell]

To už platí minimálně od revoluce.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×