Přejít na obsah
test

Nové stanovy občanského sdružení Amis de Lion


Supetr
 • Vážení členové Peugeot - clubu.

  Po několikaměsíční lopotné práci se Vám dostává k posouzení návrh nových stanov našeho klubu.

  Jedná se o kolektivní dílo několika členů, myslíme si ale, že víc hlav více ví a proto Vás žádáme o podrobné pročtení těchto stanov.

  Vše prosím posílejte na email: jirka@posik.cz a dkmedved@volny.cz

  Harmonogram:

  11.5.2006 - 21.5.2006 připomínky a pozměňovací návrhy

  22.5.2006 - 28.5.2006 zpracování připomínek a návrhů

  29.5.2006 - 4.6.2006 hlasování o schválení či neschválení nových stanov

  5.6.2006 - 25.6.2006 příjem a zpracování nových kandidátek do vedení sdružení

  10.7.2006 - 16.7.2006 volby do výkonného výboru a revizní komise sdružení

  STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AMIS DE LION

  I. Základní ustanovení

  Úplný název organizace: Občanské sdružení Amis de lion IČO 265 99 171

  OBČANSKÉ SDRUŽENÍ AMIS DE LION je dobrovolným sdružením fyzických osob.

  dále jako - sdružení

  II. Sídlo sdružení je na adrese:

  Čechova 5/224

  Praha 7 – Bubeneč

  170 00

  Kontaktní adresa:

  Miroslav Svoboda

  Čechova 5/224

  Praha 7 – Bubeneč

  170 00

  III. Základní poslání

  Posláním sdružení je získávání nových informací o automobilech Peugeot a vším,

  co je s nimi spojené, poskytování poradenských informací a konzultací, pořádání

  společných akcí a srazů pro členy i pro zájemce z řad nečlenů sdružení. Pro realizaci

  poslání a záměru je členská základna sdružení.

  IV. Cíle činnosti sdružení:

  · Zprostředkovávat a poskytovat všestranné informace o automobilech Peugeot

  a to především pomocí webových stránek s adresou www.peugeot-club.com,

  www.peugeot-club.cz a www.peugeot-club.sk. (dále jen klubové stránky)

  · Umožnit členům sdružení využívat různých výhod, které pro sdružení nabízejí

  firmy zabývající se prodejem a servisem nebo jinou činností spojenou

  automobilismem.

  · Zabezpečovat poskytování poradenské činnosti.

  · Zabezpečit zprostředkování výměny informací mezi jednotlivými členy ve

  formě veřejných diskuzí

  · Organizovat setkání a společné akce členů sdružení.

  · Obhajovat zájmy svých členů.

  · Zajišťovat prodej a propagaci předmětů s logy či názvy klubu Peugeot-Club.

  V. Vznik a zánik členství

  1. Vznik členství:

  · Členem sdružení se může stát každý občan ČR i cizí státní příslušník,

  vyplněním registračního formuláře, který je dostupný na internetové klubové

  stránce

  · Členství dělíme na řádné a registrované

  · registrované členství je bezplatné

  · Řádné členství je podmíněno zaplacením vstupního členského příspěvku

  Platnost členství je do 28.2. následujícího kalendářního roku po registraci. Při

  úhradě členského příspěvku ve 4. čtvrtletí kalendářního roku je členství

  automaticky platné i na bezprostředně následující kalendářní rok + na měsíce

  leden a únor dalšího kalendářního roku.

  · Řádné členství lze prodloužit na další jeden rok po zaplacení prodlužovacího

  členského příspěvku a to do 28.2. daného kalendářního roku, platnost členství

  je tím prodloužena do 28.2. následujícího kalendářního roku.

  · Výši členských příspěvků bude jednou ročně určovat výkonný výbor. Pokud

  nebude určena nová hodnota příspěvků do 30.11 probíhajícího roku, zůstane

  zachována výše stávající.

  2. Zánik členství

  · Vystoupení ze sdružení smazáním své registrace na klubových stránkách

  · Vyloučení ze sdružení - v případě hrubého porušení stanov sdružení. Vyloučit

  člena má právo výkonný výbor.

  · Zánikem sdružení

  · V případě jakéhokoliv zániku řádného členství nevzniká nárok na vrácení

  vstupního, resp. prodlužovacího členského příspěvku.

  VI. Práva a povinnosti členů sdružení

  a) registrovaných členů:

  · řídit se stanovami sdružení

  · být uveden v seznamu členů

  · zúčastňovat se diskusí na klubových stránkách

  b) řádných členů:

  · řídit se stanovami sdružení

  · být uveden v seznamu členů s detailní možnosti popisu a vkládáním obrázků

  · zúčastňovat se diskusí na klubových stránkách

  · psát a vkládat redigované články na klubové stránky

  · využívat slevový a partnerský program

  · vlastnit a používat kartičku řádného člena sdružení

  · aktivně se účastnit dění v rámci sdružení, případně související se sdružením

  · používat e-mail ve tvaru nick@peugeot-club.com a alias (.cz, .sk)

  · účastnit se a hlasovat na zasedání členské schůze počtem jednoho hlasu

  · nahlížet do hospodaření sdružení

  VII. Orgány sdružení

  a) Členská schůze

  Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho řádných členů, která se

  schází nejméně jednou ročně. Právo hlasovat mají pouze řádní členové. Členská

  schůze má za povinnost :

  · schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov

  · zvolit na dvouleté funkční období nejméně pětičlenný výkonný výbor sdružení

  a případně jej odvolat. Kandidáti i členové výkonného výboru mohou být

  pouze řádní členové

  · řádní členové dle místa svého bydliště mají právo zvolit na dvouleté funkční

  období své regionální zástupce

  · zvolit tříčlennou revizní komisi sdružení a to rovněž na dobu funkčního období

  maximálně dvou let

  · schválit zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období,

  předkládané výkonným výborem sdružení

  · schválit revizní zprávu předkládanou revizní komisí

  · určit koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období

  · svolávat mimořádné zasedání členské schůze

  · rozhodnout o zániku sdružení

  Členové vedení jsou povinni se dostavit na zasedání členské schůze. V případě

  závažných překážek jsou povinni se předem písemně omluvit. Neomluvená

  neúčast může být důvodem k odvolání.

  Neúčast členů vedení nemá vliv na práva a povinnosti členské schůze.

  Zasedání členské schůze sdružení svolává výkonný výbor sdružení. Zasedání

  sdružení řídí prezident nebo člověk prezidentem jmenovaný. Členská schůze

  přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasujících členů. Hlasování je platné při

  účasti minimálně 20% řádných členů.

  Mimořádné zasedání členské schůze může svolat minimálně 20% řádných členů.

  Toto svolání musí být učiněno písemně. Za písemné vyjádření se považuje i

  vyjádření na klubových stránkách na místě tomu určeném. Místo k tomu určené

  bude nově založená sekce „NÁSTĚNKA“ v sekci „KLUB“

  Regionální členská schůze se řídí stejnými pravidly jako „Členská schůze“,

  hlasování se však týká pouze daného regionu

  b) Výkonný výbor

  Činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze sdružení řídí jeho

  výkonný výbor (dále jen výbor), který je nejvyšším řídícím orgánem sdružení,

  připravuje a svolává členskou schůzi, provádí její usnesení a volí si ze svého

  středu předsedu, výkonného tajemníka, pokladníka a nejméně 2 členy vedení.

  Členem výkonného výboru smí být pouze řádný člen. Mezi jejich činnosti patří

  zejména :

  Předseda - řídí zasedání výkonného výboru

  - řídí zasedání členské schůze

  - koordinuje činnost jednotlivých členů vedení a řídících složek sdružení

  - reprezentuje sdružení

  - vypisuje termín konání voleb

  - je zodpovědný za pořízení a zveřejnění zápisů ze schůzí výkonného

  výboru

  - v případě rovnosti hlasů členské schůze má prezident právo 2 hlasů

  Výkonný tajemník – při prezidentově nepřítomnosti vykonává jeho povinnosti

  - připravuje smlouvy pro obchodní zástupce

  - zajišťuje chod klubových stránek

  - uchovává u sebe originály smluv, stanov a ostatních písemností

  sdružení

  - organizuje volby

  - zajišťuje administrativu s registracemi členů

  Pokladník - spravuje účet sdružení

  - vypracovává zprávy o hospodaření sdružení

  - zajišťuje vedení účetnictví

  - předkládá podklady revizní komisi

  Výkonný výbor

  - komunikuje a vyjednává podmínky s obchodními partnery

  - vyhledává nové obchodní partnery

  - koordinuje jednání regionálních zástupců

  - stará se o chod e-shopu

  · zasedání výkonného výboru jsou pro řádné členy veřejně přístupná

  · schází se minimálně 4x ročně v minimálně nadpoloviční většině

  · ze schůzí se pořizují veřejné zápisy, které jsou do 14 dnů od konání schůze

  zveřejněny na webových stránkách sdružení

  · je povinen svolat členskou schůzi do čtyř týdnů, pokud o to písemně požádá

  alespoň 20% řádných členů sdružení. Za písemné prohlášení lze považovat i

  vyjádření na klubových stránkách na místě tomu určeném za dodržení daných

  pravidel

  · Předkládá členské schůzi 1x ročně zprávu o hospodaření

  · Vždy nejpozději do 30.11. stanoví výši členských příspěvků na následující rok

  · Výbor nebo jednotliví členové výboru mohou být odvoláni členskou schůzí.

  · Při odvolání nebo při rezignaci některého člena z vedení musí výkonný

  tajemník do 30-ti dnů zorganizovat doplňující volby

  c) Regionální zástupci

  Sdružení v jednotlivých regionech reprezentují regionální zástupci dělení do

  jednotlivých krajů. Pro každý kraj si řádní členové ze svých krajů mohou zvolit dva

  regionální zástupce. Regionální zástupce smí být jen řádný člen.

  Regionální zástupce se zejména stará:

  - o komunikaci a vyjednávání podmínek s obchodními partnery

  - vyhledává nové obchodní partnery

  · regionální partneři nebo jednotliví členové výboru mohou být odvoláni

  regionální členskou schůzí a nebo výkonným výborem.

  · při odvolání nebo rezignaci některého regionálního zástupce musí výkonný

  tajemník do 30-ti dnů zorganizovat regionální doplňující volby

  · pokud se nenajdou v některém kraji osoby, které by tuto funkci vykonávaly,

  mohou jejich funkci převzít regionální zástupci ze sousedních krajů nebo

  členové výkonného výboru

  · regionální zástupci se přímo zodpovídají výkonnému výboru

  d) Revizní komise

  Revizní komise kontroluje hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které

  předkládá členské schůzi. Revizní komise se musí skládat ze tří členů, kteří si ze

  svého středu volí předsedu. Zástupce revizní komise má povinnost účastnit se schůzí

  výkonného výboru. Členové revizní komise musí být řádní členové

  Revizní komise má právo odmítnout jakoukoli transakci, rozhoduje o tom vždy

  nadpoloviční většina hlasů členů revizní komise.

  Volby do revizní komise se řídí bodem IX.

  VIII. Kandidatura do výkonného výboru občanského sdružení

  Kandidátku do výkonného výboru občanského sdružení Amis de lion má právo podat

  kterýkoli řádný člen, a to nejpozději v den uzávěrky kandidátek 14 dní před

  zahájením volebního týdne, pokud není určeno jinak. Kandidátka se podává na email

  předsedy výkonného výboru. O přijetí kandidátky bude kandidát vyrozuměn zpětným

  emailem nejpozději do 24 hodin po přijetí od předsedy výkonného výboru.

  IX. Volby

  Veškeré volby v občanském sdružení se budou řídit tímto bodem stanov.

  Výkonný výbor pověří tři řádné členy kteří budou zodpovědní za příjem a sčítání

  volebních hlasů a to vždy jednoho člena z výkonného výboru, jednoho člena z revizní

  komise a dalšího řádného člena, který není kandidátem nebo členem ani výkonného

  výboru ani revizní komise. Tito členové budou tvořit volební komisi.

  Doba, po kterou budou přijímány volební hlasy, bude vždy jeden kalendářní týden,

  trvající 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů. Toto období je dále nazýváno „volební

  týden“. Volební týden musí být znám minimálně 14 dní před jeho začátkem.

  Hlasování bude probíhat vždy elektronickou poštou na emailové adresy všech členů

  volební komise. Každý člen má právo poslat pět hlasů pro zvolené kandidáty, ale

  každý kandidát může dostat pouze jeden hlas od hlasujícího člena. Hlasující obdrží

  automatickou doručenku o přijeti hlasu z každé schránky. Kompletní výsledky (kdo,

  kdy a koho volil) budou zveřejněny po konci hlasování do 7 dnů. Proti výsledkům

  hlasování je možno vznést písemný protest nejpozději do čtrnácti dnů ode dne

  zveřejnění.

  Regionální zástupci budou voleni na dva roky stejným způsobem, jako členové

  výkonného výboru. Volba se bude týkat pouze daného regionu (kraje). Zástupci

  regionu se stanou vítězové regionálních voleb.

  X. Statutární orgán

  Statutární orgán sdružení je výkonný výbor sdružení. Tento orgán má oprávnění

  jednat jménem sdružení ve všech věcech. Členové výboru mají právo jednat

  samostatně a to na základě projednání věci na členské schůzi nebo ve výkonném

  výboru sdružení. Jednat jménem sdružení při uzavírání obchodních smluv má právo

  každý člen výkonného výboru a každý regionální zástupce. V případě výdajových

  transakcí, které představují pohyb majetku v částce 5 000,- a vyšším, je nutný

  písemný souhlas minimálně tří členů výkonného výboru (tato podmínka se

  nevztahuje na přijaté sponzorské dary).

  XI. Hospodaření

  Základním zdrojem příjmů sdružení jsou sponzorské příspěvky, členské příspěvky,

  peněžité a věcné dary, příjmy z reklam a příjmy z propagace a prodeje předmětů

  s logy či názvy Peugeot-Clubu.

  Sdružení je neziskovou společenskou organizací, která veškeré své příspěvky

  a prostředky použije jen na další rozvoj sdružení, hrazení nákladů, pořizování

  vybavení a případný pronájem prostor potřebných pro činnost sdružení. O použití

  prostředků rozhoduje a průběh čerpání zajišťuje výkonný výbor sdružení tak, jak je

  uvedeno v čl. VII. těchto stanov.

  Sdružení při svém hospodaření povede účetnictví podle platných zákonů a předpisů

  České republiky. V případě pořádání nebo spolupořádání srazů občanským

  sdružením se považují vybrané příspěvky na tyto srazy za mimořádné členské

  příspěvky.

  XII. Zánik sdružení

  Sdružení zanikne dobrovolným rozpuštěním sdružení nebo sloučením s jiným

  sdružením, a to na základě rozhodnutí členské schůze. Sdružení zanikne, sníží-li se

  počet jakýchkoliv členů pod tři. Dále může Sdružení jako občanské sdružení

  zaniknout podle zákona na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.

  V případě zániku sdružení výbor sdružení zabezpečí likvidaci majetku sdružení a

  oznámí Ministerstvu vnitra České republiky do patnácti dnů zánik sdružení.

  XIII.

  Tyto stanovy sdružení nabývají právní účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva

  vnitra České republiky.

  XIV. Závěrečná ustanovení

  · symbolem sdružení je logo

  · podrobné vymezení kompetencí, vztahů k jiným organizacím a vnitřních

  vztahů je dáno smlouvami a vnitřními předpisy, přijatými výkonným výborem

  · za písemné vyjádření je považováno i vyjádření na klubových stránkách na

  místě tomu určeném

  Za výkonný výbor

  Jiří Pošík

  Tyto stanovy se řídí právní úpravou: Zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění

  zákona číslo 300/1990 Sb., zákona číslo 513/1991 Sb. a zákona číslo 68/1993 Sb.Zpětná vazba uživatelů


Neexistují žádné komentářePokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

články

články

články

×