Přejít na obsah
test

Nové stanovy a učetní uzávěrka - hlasování


Supetr
 • Vážení řádní členové Peugeot - clubu.

  Přinášíme Vám návrh nových stanov našeho klubu a účetní uzávěrku pro rok 2007.

  Po přečtení žádáme všechny řádné členy, opakuji řádné členy, aby hlasovali pro a nebo proti a to do 30.5.2008 23:59 hod.

  Svůj hlas po přečtení stanov zašlete na email vedeni@peugeot-club.com v následujícím tvaru:

  Email: vedeni@peugeot-club.com

  Předmět: stanovy

  Text: ID: XXXX, nick: XXXXXX, souhlasím / nesouhlasím

  Email: vedeni@peugeot-club.com

  Předmět: učetní uzávěrka

  Text: ID: XXXX, nick: XXXXXX, souhlasím / nesouhlasím

  Díky moc všem Jirkap

  ÚČETNÍ UZÁVĚRKA PRO ROK 2007:

  Učetní uzávěrka v PDF

  ZNĚNÍ STANOV:

  Stanovy v PDF

  STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ AMIS DE LION

  I. Základní ustanovení

  Úplný název organizace: Peugeot Club Amis de Lion, IČ: 265 99 171

  Peugeot Club Amis de Lion je dobrovolným sdružením fyzických osob.

  dále jen jako - sdružení

  II. Sídlo sdružení je na adrese:

  Čechova 5/224

  Praha 7 – Bubeneč

  170 00

  Kontaktní adresa:

  Miroslav Svoboda

  Čechova 5/224

  Praha 7 – Bubeneč

  170 00

  III. Základní poslání

  Základním posláním sdružení je shromažďovat zájemce o dění (informace a novinky) z oblasti automobilismu a příznivce vozů automobilky Automobiles Peugeot a poskytovat těmto členům cíle činnosti sdružení uvedené v následujícím článku.

  IV. Cíle činnosti sdružení:

  • Zprostředkovávat a poskytovat všestranné informace o automobilech Peugeot a vším, co je s nimi spojené.
  • Provozování webových stránek sdružení s adresou www.peugeot-club.com a www.peugeot-club.cz (dále jen klubové stránky sdružení).
  • Pořádání společných akcí a srazů pro členy sdružení i pro zájemce z řad nečlenů.
  • Umožnit členům sdružení využívat různých výhod, které pro sdružení nabízejí firmy, zabývající se prodejem a servisem nebo jinou činností spojenou s automobilismem.
  • Zabezpečovat poskytování poradenské činnosti a konzultací.
  • Zabezpečit zprostředkování výměny informací mezi jednotlivými členy ve formě veřejných diskuzí.
  • Obhajovat zájmy svých členů.
  • Zajišťovat prodej a propagaci předmětů s logy či názvy sdružení

  V. Vznik a zánik členství

  1. Vznik členství:

  • Členem sdružení se může stát každý občan ČR i cizí státní příslušník, vyplněním registračního formuláře, který je dostupný na klubových stránkách sdružení.
  • Členství se dělí na řádné a registrované
  • Registrované členství je bezplatné
  • Řádné členství je podmíněno zaplacením vstupního členského příspěvku.
  • Platnost členství je do 28.2. následujícího kalendářního roku po registraci a platbě do 30. 6. Registrací a platbou po 1. 7. daného roku je členství automaticky prodlouženo na celý následující rok, tzn., že platí do 28. 2. přespříštího roku.
  • Výši členských příspěvků určuje jednou ročně výkonný výbor. Pokud se výše příspěvku nezmění do 30.11. probíhajícího roku, zůstane pro následující rok zachována stávající.

  • Řádné členství lze prodloužit na další rok zaplacením nového členského příspěvku a to do 28.2. daného kalendářního roku.
  • V případě neuhrazení členského příspěvku do 28.2. daného kalendářního roku je řádné členství automaticky převedeno na členství registrované až do opětovného zaplacení členského příspěvku.

  2. Zánik členství

  • Vystoupením ze sdružení – smazáním své registrace na klubových stránkách sdružení.
  • Vyloučením ze sdružení - v případě hrubého porušení stanov sdružení. Právo, rozhodnout o vyloučení člena sdružení, má výkonný výbor.
  • Zánikem sdružení.
  • V případě jakéhokoliv zániku řádného členství nevzniká nárok na vrácení vstupního, resp. prodlužovacího členského příspěvku.

  VI. Práva a povinnosti členů sdružení

  a) registrovaných členů:

  • řídit se stanovami sdružení
  • zvolit si unikátní přezdívku (nick)
  • být uveden v seznamu členů
  • zúčastňovat se diskusí na klubových stránkách sdružení

  b) řádných členů:

  • řídit se stanovami sdružení
  • zvolit si unikátní přezdívku (nick)
  • být uveden v seznamu členů s možností detailního popisu a vkládáním obrázků
  • zúčastňovat se diskusí na klubových stránkách sdružení
  • psát a vkládat redigované články na klubové stránky sdružení
  • využívat slevový a partnerský program
  • vlastnit a používat kartičku řádného člena sdružení
  • aktivně se účastnit dění v rámci sdružení, případně se podílet na dění s ním souvisejícím
  • používat e-mailovou schránku ve tvaru nick@peugeot-club.com
  • účastnit se a hlasovat na zasedání členské schůze počtem jednoho hlasu
  • nahlížet do zpráv hospodaření sdružení a zpráv revizní komise

  VII. Orgány sdružení

  Orgány sdružení jsou členská schůze a vedení sdružení, které se skládá z výkonného výboru a revizní komise.

  a) Členská schůze

  Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho řádných členů, která se schází nejméně jednou ročně. Právo hlasovat mají pouze řádní členové. Členská schůze má za povinnost :

  • schválit stanovy sdružení a změny těchto stanov
  • zvolit na tříleté funkční období nejméně tříčlenný výkonný výbor sdružení a případně jej odvolat. Kandidáti i členové výkonného výboru mohou být pouze řádní členové
  • zvolit nejméně jednoho člena revizní komise sdružení a to rovněž na dobu funkčního období tří let
  • schválit zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládané výkonným výborem sdružení
  • schválit revizní zprávu předkládanou revizní komisí
  • určit koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období
  • svolávat mimořádné zasedání členské schůze
  • rozhodnout o zániku sdružení

  Členská schůze může mít podle rozhodnutí svolavatele prezenční nebo elektronickou podobu na stránkách sdružení. Výroční členská schůze je pořádána jako schůze vedení, na kterou mají přístup všichni řádní členové.

  Členové vedení jsou povinni se dostavit na zasedání členské schůze. V případě závažných překážek jsou povinni se předem písemně omluvit. Neomluvená neúčast může být důvodem k odvolání. Neúčast členů vedení nemá vliv na práva a povinnosti členské schůze.

  Zasedání členské schůze sdružení svolává výkonný výbor sdružení. Zasedání sdružení řídí předseda nebo člověk předsedou jmenovaný. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasujících členů. Hlasování je platné při účasti minimálně 5% řádných členů.

  Mimořádné zasedání členské schůze může svolat minimálně 10% řádných členů.Toto svolání musí být učiněno písemně. Za písemné vyjádření se považuje i vyjádření na klubových stránkách sdružení a to v sekci „KLUB / NÁSTĚNKA“.

  b) Vedení sdružení

  Připravuje a svolává členskou schůzi, provádí její usnesení a volí si na ustavující schůzi ze svého středu předsedu sdružení, výkonného tajemníka a člena/y a revizní komise. Členem revizní komise nelze zvolit proti jejich vůli z vedení sdružení takové osoby, které získaly ve volbách více hlasů než alespoň tři další současně zvolení členové. Členem vedení smí být pouze řádný člen sdružení.

  Vedení sdružení má sedm členů. Výkonný výbor čtyři členy a revizní komise tři členy. V případě, že do voleb nebude kandidovat alespoň sedm kandidátů, volí se pro nejbližší funkční období jen 4 členové vedení, z nichž 3 zaujmou místa ve výkonném výboru a 1 v revizní komisi. V případě sníženého počtu členů vedení platí ustanovení o volbě členů revizní komise obdobně.

  Výkonný výbor

  Činnost sdružení v období mezi zasedáními členské schůze sdružení řídí jeho výkonný výbor (dále jen výbor), který je řídícím orgánem sdružení.

  Mezi jeho činnosti patří zejména :

  Předseda sdružení

  · řídí zasedání výkonného výboru

  · řídí zasedání členské schůze

  · koordinuje činnost jednotlivých členů vedení a řídících složek sdružení

  · reprezentuje sdružení

  · vypisuje termín konání voleb

  · v případě rovnosti hlasů členské schůze má právo 2 hlasů

  · zajišťuje administrativu s registracemi řádných členů sdružení

  · stará se o chod internetového obchodu sdružení (dále jen E-shop)

  · spravuje účet sdružení

  · vypracovává zprávy o hospodaření sdružení

  · zajišťuje vedení účetnictví

  Výkonný tajemník

  · v nepřítomnosti předsedy vykonává jeho povinnosti

  · komunikuje a vyjednává podmínky s obchodními partnery

  · je zodpovědný za pořízení zápisů ze schůzí výkonného výboru

  Výkonný výbor

  · vyhledává nové obchodní partnery

  · zajišťuje chod webových stránek sdružení

  · schází se minimálně 4x ročně v minimálně nadpoloviční většině, schůze lze organizovat elektronicky na stránkách sdružení

  · ze schůzí se pořizují veřejné zápisy, které jsou do 14 dnů od konání schůze zveřejněny na klubových stránkách sdružení

  · je povinen svolat členskou schůzi do čtyř týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň 10% řádných členů sdružení. Za písemné prohlášení lze považovat i vyjádření na klubových stránkách sdružení na místě k tomu určeném

  · předkládá členské schůzi 1x ročně zprávu o hospodaření sdružení

  · rozhoduje o odměňování členů vedení, správců a administrátorů webových stránek, organizátorů srazů atp.

  · nejpozději do 30.11. stanoví výši členských příspěvků na následující rok

  · výbor nebo jednotliví členové výboru mohou být odvoláni členskou schůzí

  · při odvolání nebo při rezignaci některého člena z vedení musí výkonný tajemník do 30-ti dnů vyzvat nezvolené náhradníky – kandidáty z posledních voleb v pořadí podle počtu získaných hlasů k přijmutí členství ve vedení

  c) Revizní komise

  Revizní komise, která je kontrolním orgánem sdružení, kontroluje hospodaření sdružení a vypracovává zprávy o jeho hospodaření, zajišťuje vedení účetnictví

  Revizní komise, pokud se skládá ze tří členů, si ze svého středu volí předsedu. Zástupce revizní komise má povinnost účastnit se schůzí výkonného výboru.

  Revizní komise má právo na základě elektronické informace výkonného výboru navrhnout do pěti dní odmítnutí jakékoliv transakce nad 5.000,- Kč, rozhoduje o tom vždy nadpoloviční většina hlasů členů vedení sdružení.

  VIII. Kandidatura do voleb vedení sdružení

  Kandidátku má právo podat řádný člen, který je řádným členem minimálně rok před konáním voleb. Tuto podmínku lze nahradit kandidátkou podepsanou minimálně 5% řádných členů sdružení, kteří podmínku délky členství splňují ke dni uzávěrky kandidátek. Podpisy na kandidátce lze nahradit vyjádřením podporujících členů na příslušném místě webových stránek do doby termínu podání kandidátky. Délka členství není narušena administrativním přerušením členství z důvodu pozdní platby, pokud prodlení nepřesáhne 3 měsíce.

  Kandidátka musí obsahovat občanské jméno a příjmení, datum narození, bydliště, povolání, nick a délku členství kandidáta, jinak je považována za neplatnou .

  Kandidátku je nutno podat nejpozději v den uzávěrky kandidátek, 14 dní před zahájením volebního týdne, pokud není určeno jinak. Kandidátka se zasílá elektronickou poštou na email předsedy výkonného výboru. O přijetí kandidátky bude kandidát vyrozuměn zpětným emailem nejpozději do 24 hodin po přijetí emailové zprávy předsedou výkonného výboru.

  IX. Volby

  Veškeré volby v občanském sdružení se řídí tímto bodem stanov.

  Výkonný výbor pověří tři řádné členy, kteří budou zodpovědní za příjem a sčítání volebních hlasů a to vždy jednoho člena z výkonného výboru, jednoho člena z revizní komise a dalšího řádného člena, který není kandidátem nebo členem ani výkonného výboru ani revizní komise. Tito členové budou tvořit volební komisi. Seznam členů této volební komise zároveň s přehledem kandidujících členů musí být minimálně 7 dní před zahájením volebního týdne zveřejněn na klubových stránkách sdružení.

  Doba, po kterou budou přijímány volební hlasy, bude vždy jeden kalendářní týden.

  Toto období je dále nazýváno „volební týden“. Volební týden musí být znám minimálně 21 dní před jeho začátkem.

  Hlasování bude probíhat vždy elektronickou poštou na emailové adresy všech členů volební komise. V těle zprávy musí být uvedeno unikátní číslo člena ( ID ), pro kontrolu řádného členství hlasujícího. Každý řádný člen má právo poslat níže definovaný počet hlasů pro zvolené kandidáty, ale každý kandidát může dostat pouze jeden hlas od hlasujícího člena. V případě voleb do výkonného výboru má hlasující právo odeslat až 4 hlasy, v případě voleb do revizní komise až 3 hlasy příslušným kandidátům.

  Hlasující obdrží automatickou doručenku o přijetí hlasů ze všech třech schránek členů volební komise. Kompletní výsledky (kdo, kdy a koho volil) budou zveřejněny do 7 dnů po ukončení hlasování na klubových stránkách sdružení. Proti výsledkům hlasování je možno vznést protest nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zveřejnění a to formou emailové zprávy zaslané všem třem členům volební komise. Tito jsou povinni do 7 dnů od přijetí emailové zprávy na protest reagovat a to buď předložením důkazu potvrdit správnost a regulérnost proběhlých voleb, v opačném případě požádat předsedu sdružení o vypsání nového termínu voleb z

  důvodu jejich neregulérnosti.

  X. Statutární orgán

  Statutární orgán sdružení je výkonný výbor sdružení. Minimálně dva členové výkonného výboru, z nich jeden musí být předsedou sdružení, mají oprávnění jednat jménem sdružení ve všech věcech vůči třetím osobám.

  Členové výboru mají právo jednat samostatně a to na základě projednání věci na členské schůzi nebo ve výkonném výboru sdružení.

  V případě výdajových transakcí, které představují pohyb majetku v částce 5 000,- Kč a vyšším, je nutný písemný či elektronický souhlas minimálně tří členů výkonného výboru (tato podmínka se nevztahuje na přijaté sponzorské dary). Souhlas je nutné archivovat spolu s účetním dokladem.

  XI. Hospodaření

  Základním zdrojem příjmů sdružení jsou sponzorské příspěvky, členské příspěvky, peněžité a věcné dary, příjmy z reklam a příjmy z propagace a prodeje předmětů s logy či názvy sdružení.

  Sdružení je neziskovou společenskou organizací, která veškeré své příspěvky a prostředky použije jen na další rozvoj sdružení, hrazení nákladů, pořizování vybavení a případný pronájem prostor potřebných pro činnost sdružení. O použití prostředků rozhoduje a průběh čerpání zajišťuje výkonný výbor sdružení tak, jak je uvedeno v čl. VII. těchto stanov.

  Sdružení při svém hospodaření povede účetnictví podle platných zákonů a předpisů České republiky. V případě pořádání nebo spolupořádání srazů občanským sdružením se považují vybrané příspěvky na tyto srazy za mimořádné členské příspěvky.

  XII. Zánik sdružení

  Sdružení zanikne dobrovolným rozpuštěním sdružení nebo sloučením s jiným sdružením, a to na základě rozhodnutí členské schůze. Sdružení zanikne, sníží-li se počet jakýchkoliv členů pod tři. Dále může Sdružení jako občanské sdružení zaniknout podle zákona na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky. V případě zániku sdružení výkonný výbor sdružení zabezpečí likvidaci majetku sdružení a oznámí Ministerstvu vnitra České republiky do patnácti dnů zánik sdružení.

  XIII.

  Tyto stanovy sdružení nabývají právní účinnosti dnem jejich registrace u Ministerstva vnitra České republiky.

  XIV. Závěrečná ustanovení

  Symboly sdružení jsou: Název Peugeot Club Amis de Lion, logo a www.peugeot-club.com , jakékoliv nakládání se symboly podléhá schválení vedení Peugeot Club Amis de Lion.

  Podrobné vymezení kompetencí, vztahů k jiným organizacím a vnitřních vztahů je dáno smlouvami a vnitřními předpisy, přijatými výkonným výborem sdružení za písemné vyjádření je považováno i vyjádření na klubových stránkách na místě tomu určeném.

  Za výkonný výbor

  předseda clubu

  Tyto stanovy se řídí zákonem číslo č. 151/2002 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.Zpětná vazba uživatelů


Neexistují žádné komentářePokud chcete odpovídat, musíte se přihlásit nebo si vytvořit účet.

Pouze registrovaní uživatelé mohou odpovídat

Vytvořit účet

Vytvořte si nový účet. Je to snadné!

Vytvořit nový účet

Přihlásit se

Máte již účet? Zde se přihlašte.

Přihlásit se

články

články

články

×